2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

Volkswagen Assistance.

Om te kunnen genieten van het recht op bijstand volstaat het dat uw Volkswagen bedrijfsvoertuig volgens de voorschriften van de constructeur onderhouden en hersteld wordt door een erkende Volkswagen Commercial Vehicles Service Partner. Uw Volkswagen Assistance bedraagt bij aanvang maximaal 24 maanden of 30.000 km (40.000 km voor sommige modellen ; zie onderhoudsplan) afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt, maar wordt bij iedere Onderhoudsbeurt verlengd met dezelfde maximale duur of kilometerstand, steeds naargelang welk van de twee criteria het eerst bereikt wordt (voorbeeld: voor een nieuw voertuig geleverd op 15 januari 2015 heeft de eerste Onderhoudsbeurt plaatsgevonden op 15 november 2016 bij 28.750 km; u bent dus opnieuw gedekt door Volkswagen Assistance gedurende maximaal twee jaar of 30.000 km, d.w.z. tot 15 november 2018 of tot maximum 58.750 km); wij dringen sterk aan op de naleving van deze voorwaarde. Indien deze voorwaarde niet strikt wordt nageleefd, zal Volkswagen Assistance slechts kunnen tussenkomen, op uw verzoek, mits financiële bijdrage van uwentwege. Indien u geen recht meer zou hebben op bijstand, dan kunt u dit recht terugkrijgen door een 'Onderhoudsbeurt' te laten uitvoeren in het erkende Volkswagen commercial Vehicles-netwerk.

 • Volkswagen Assistance verbindt zich ertoe 24 uur per dag, ook tijdens weekends en op feestdagen, zo spoedig mogelijk bijstand te verlenen, rekening houdend met de lokale beschikbaarheid op dat ogenblik. Volkswagen Assistance en/of Volkswagen Commercial Vehicles Import (Afdeling van de N.V. D’Ieteren) kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen of tegenslagen in verband met de uitvoering van hun diensten krachtens deze Bijstand die zouden voortvloeien uit overmacht zoals vastgesteld door rechtspraak, zoals stakingen, natuurrampen, verplichtingen opgelegd door de overheid, een officieel verbod, enz.

Merk op dat Volkswagen Assistance slechts kan handelen binnen de grenzen van de door de lokale overheden gegeven toestemmingen, en dus niet verplicht is bijstand te verlenen bij een overtreding van de geldende wetgeving.

Volkswagen Assistance zal in geen geval bijstand verlenen aan gewijzigde voertuigen, die gebruikt worden voor competitiedoeleinden of die deelgenomen hebben aan races, snelheids- of behendigheidswedstrijden, aan de voorbereidende tests daarvan of aan enige andere competitie. Bovendien zal Volkswagen Assistance geen bijstand verlenen indien uw voertuig zich buiten de openbare weg bevindt (offroad; voorbeelden: onverharde weg, veld, bos...) behalve als het voertuig bij u thuis, op het werk... staat en zonder grote problemen toegankelijk is.

Nadat u zich kenbaar hebt gemaakt, moet u aan de operator van Volkswagen Assistance de volgende elementen kunnen verstrekken:

 • model van het voertuig,
 • kentekenplaat,
 • chassisnummer,
 • datum van de eerste inverkeersstelling,
 • datum en kilometerstand van de laatste Onderhoudsbeurt,
 • huidige kilometerstand.

Bijzondere gevallen:

Snelwegen, gelijkgestelde wegen (expres-, rand- en ringwegen, enz.) en tunnels maken afhankelijk van het land het object uit van een specifieke regelgeving met betrekking tot pechverhelping en slepen. Indien zich op een van dergelijke verkeersassen een panne of bandenpech voordoet, zult u afhankelijk van het land contact moeten opnemen met de brandweer of politie van het betreffende gebied, die dan het nodige zal doen, of zult u gevolg moeten geven aan hun bevelen: in dit geval en enkel in dit zeer precieze geval zal Volkswagen Assistance niet gemachtigd zijn om bijstand te verlenen. Bij bandenpech of een panne zal de rekening voor de pechverhelping of het slepen u echter wel worden terugbetaald door de dienst Volkswagen Customer Care (+32 (0)2 756 86 33 – after.sales@cvi.vw.be). De door Volkswagen Assistance geleverde prestaties zijn bijstandsdiensten (waarvan de kosten voor herstelling in alle gevallen uitgesloten zijn), die uitsluitend worden geleverd in geval van panne en volgens de hierna bepaalde modaliteiten.

Bij een lekke band

Uw Volkswagen bedrijfsvoertuig heeft één lekke band en de velg is intact. Indien de velg beschadigd zou zijn, verleent Volkswagen Assistance geen bijstand, want dan wordt het incident gelijkgesteld aan een ongeval. Hetzelfde geldt indien er sprake is van meerdere lekke banden.

In geval van pech

Onder pech verstaan wij een voertuig dat zich niet meer op eigen kracht naar een werkplaats kan begeven of waarvan de fabriek heeft beslist dat het voertuig niet meer mag rijden om technische of veiligheidsredenen en dus ter plaatse technische hulp nodig heeft of gesleept moet worden. Indien er geen sprake is van pech kan de klant dus geen beroep doen op de diensten van Volkswagen Assistance.

De prestatie wordt niet verzekerd in de volgende gevallen:

 • als de immobilisatie van uw Volkswagen bedrijfsvoertuig resulteert uit geplande activiteiten (onderhoud, controle, revisie, vervanging van slijtageonderdelen),
 • als de mechanische defecten voortvloeien uit de niet-onmiddellijke uitvoering van werken die werden aanbevolen tijdens het vorige bezoek,
 • als de immobilisatie het gevolg is van een ongeval, een daad van vandalisme, een brand die voortvloeit uit een externe gebeurtenis of een natuurramp zoals een overstroming,
 • als de immobilisatie te wijten is aan een defect van een accessoire of eender welk onderdeel dat geplaatst werd buiten de fabrieken van de constructeur en/of het erkende Volkswagen Commercial Vehicles-netwerk,
 • in geval van bevriezing van de brandstof.

In geval van andere incidenten gelijkgesteld met een panne

Volkswagen Assistance zal tussenkomst verlenen in de volgende gevallen:

 • geblokkeerd slot, slot waarvan het sluitingsmechanisme niet werkt of geblokkeerde sleutel in het slot,
 • ruitenwissers, richtingaanwijzers of koplampen die niet werken,
 • ruiten of open dak die in open positie staan en niet meer dichtgaan,
 • schade door knaagdieren veroorzaakt aan leidingen of aan de elektrische bekabeling waardoor men niet meer in normale omstandigheden kan rijden,
 • alarmsysteem of andere beschermingssystemen waardoor men niet meer in normale omstandigheden kan rijden,

De dienst wordt echter niet verleend in de volgende gevallen:

 • Problemen met airco, waterinsijpeling en niet-werkende boordinstrumenten (bijvoorbeeld: snelheidsmeter),

 • verkeerd getankte brandstof of een lege brandstoftank,

 • kapotte sleutel, verlies van sleutel, gestolen sleutel of sleutel in het gesloten voertuig. 

Bijstandsdiensten die niet gevraagd werden op het moment dat ze nodig waren of niet door of met de toestemming van Volkswagen Assistance georganiseerd werden, geven niet automatisch recht op een terugbetaling (met uitzondering van sleepdiensten op de autosnelweg, gelijkgestelde wegen en in tunnels), of op de betaling van een overeenkomstige vergoeding. Als bewijs zult u in alle gevallen de originele in dit kader vereffende facturen of een kopie ervan moeten verstrekken. De kosten die u normaal gesproken had moeten dragen, kunnen in geen geval ten laste gebracht worden van Volkswagen Assistance (brandstof, tol, restaurant, hotel in geval van een reeds gepland verblijf op de plaats van de pech, alsook – buiten de periode van de constructeursgarantie – de prijs van reserveonderdelen en van de arbeid om de pech te verhelpen).

Worden niet gedekt door Volkswagen Assistance:

 • Aanhangwagens/caravans
 • Diefstal of poging tot diefstal van het voertuig of van objecten in of op het voertuig
 • Bagage
 • Koopwaar aan boord van het voertuig
 • Dieren in het voertuig

Het is overigens nooit mogelijk een vergoeding te eisen ter compensatie van directe of indirecte schade of verlies als gevolg van pech met uw Volkswagen bedrijfsvoertuig.

 

 


Bij een lekke band

Uw Volkswagen bedrijfsvoertuig heeft één lekke band: Volkswagen Assistance verleent bijstand binnen de grenzen van de voorwaarden voor het toekennen van rechten bij een lekke band.

De door Volkswagen Assistance aangeboden diensten zijn:

 • Ofwel technische hulp ter plaatse met reservewiel of reparatieset indien uw Volkswagen bedrijfsvoertuig daarmee is uitgerust.
 • Ofwel het slepen van uw Volkswagen  bedrijfsvoertuig naar de dichtstbijzijnde Volkswagen Commercial Vehicles Service Partner; buiten de openingstijden ('s avonds en in het weekend) zal het voertuig gestald worden en op de eerstvolgende openingsdag gesleept worden naar zijn oorspronkelijke bestemming.

Alle andere bijstandsdiensten, waaronder de terbeschikkingstelling van een vervangvoertuig, zijn uitgesloten.

 

In geval van pech

1. Pechverhelping/slepen:

Uw Volkswagen bedrijfsvoertuig wordt gesleept naar de Volkswagen Commercial Vehicles Service Partner van uw keuze, behalve in het buitenland (dichtstbijzijnde Volkswagen Commercial Vehicles Service Partner), indien een herstelling ter plaatse niet mogelijk is; buiten de openingstijden ('s avonds en in het weekend) zal het voertuig gestald worden en op de eerstvolgende openingsdag gesleept worden naar zijn oorspronkelijke bestemming. 

2. Vervangvoertuig:

Indien het slepen van uw Volkswagen  bedrijfsvoertuig vereist is voor de interventie, dan krijgt u gedurende een maximale periode van drie (3) kalenderdagen een vervangvoertuig (waarin de passagiers op correcte wijze kunnen plaatsnemen) ter beschikking, binnen de grenzen van de lokale beschikbaarheid. De facultatieve verzekeringen, de afkoop van vrijstelling en de brandstofkosten van het huurvoertuig blijven voor uw rekening. De uitvoering van deze dienst kan niet geëist worden indien blijkt dat niet aan de door de verhuurder vastgestelde verhuurvoorwaarden kan worden voldaan. Deze dienst kan in ieder geval slechts verleend worden na het slepen van het defecte voertuig tot bij de Volkswagen Commercial Vehicles Service Partner. Bij het einde van de huur dient u uw vervangvoertuig steeds terug te bezorgen aan het agentschap dat het heeft uitgeleend.

3. Verblijf:

De deelname in de verblijfkosten (ontbijt inbegrepen) geschiedt vanaf de eerste dag van immobilisatie en is beperkt tot maximaal één (1) nacht voor alle inzittenden van het voertuig.

De diensten 2. en 3. zijn niet cumuleerbaar.

4. Vergoeding van de verbindingskosten:

Bij pech vergoedt Volkswagen Assistance de kosten voor taxi, trein, bus of tram voor een bedrag van zevenenzeventig  euro inclusief taksen (77 € incl. taksen) zodat de begunstigde zich naar het verhuuragentschap, hotel, station, de luchthaven of de Volkswagen Commercial Vehicles Service Partner kan begeven.

 

In geval van andere incidenten gelijkgesteld met een panne

Pechverhelping/slepen:

Uw volkswagen bedrijfsvoertuig  wordt gesleept naar de Volkswagen Commercial Vehicles Service Partner van uw keuze, behalve in het buitenland (dichtstbijzijnde Volkswagen Commercial Vehicles Service Partner), indien een herstelling ter plaatse niet mogelijk is; buiten de openingstijden ('s avonds en in het weekend) zal het voertuig gestald worden en op de eerstvolgende openingsdag gesleept worden naar zijn oorspronkelijke bestemming.

 

Alle andere bijstandsdiensten, waaronder de terbeschikkingstelling van een vervangvoertuig, zijn uitgesloten.

 Volkswagen Assistance is geldig in meer dan 30 Europese landen:

In geval van een lekke band, pech of met pech gelijkgestelde incidenten worden al deze bijstandsdiensten verleend in België en in de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Spanje (inclusief Canarische Eilanden), Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Andorra en Monaco), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Montenegro, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal (inclusief Madeira en Azoren), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland (inclusief Liechtenstein).

Voor alle incidenten of voor de diensten die niet voorzien zijn in het kader van de Mobiliteitsgarantie kan Volkswagen Assistance u ofwel bijstand of advies verlenen in het buitenland, ofwel wegenhulp in België, op uw kosten maar wel aan voorkeurstarieven.

Voor alle bijkomende informatie kunt u contact opnemen op het nummer 02/756.86.88.