De e-woordenlijst

Wat betekent BEV, recuperatie of Well-To-Wheel? De belangrijkste termen uit de wereld van de elektromobiliteit.

A

Automatische stop‐startfunctie

Systeem om het brandstofverbruik van wagens te verminderen. De verbrandingsmotor wordt gestopt door de rembelasting van de generator en het uitschakelen van de brandstoftoevoer wanneer de wagen uitbolt of in een file staat. Hij start volledig automatisch opnieuw wanneer de bestuurder het gaspedaal intrapt of de rem loslaat. Vooral in het stadsverkeer, dat wordt gekenmerkt door veel stilstand, kan brandstof worden bespaard.

B

BEV

Battery Electric Vehicle, voertuig dat uitsluitend op batterijvoeding rijdt.

BlueMotion

Productlabel voorbehouden aan het meest brandstofefficiënte model in een Volkswagen merkserie.

Brandstofcelvoertuig

Een elektrisch aangedreven voertuig waarin de benodigde elektrische energie door een brandstofcel uit waterstof wordt gewonnen. Alleen waterdamp wordt plaatselijk uitgestoten. Voor Volkswagen is de brandstofcel daarom een van de mogelijke aandrijfconcepten voor de toekomst.

C

Car-To-Car-communicatie

Rechtstreekse gegevens- en informatie-uitwisseling tussen motorvoertuigen, die in de toekomst onder meer zal dienen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Car-To-X-communicatie

Communicatie van voertuigen met hun omgeving, die in de toekomst kan worden gebruikt om bijvoorbeeld verkeersopstoppingen te voorkomen.

CO2

Koolstofdioxide (in de volksmond kooldioxide), kleurloos en reukloos gas dat vrijkomt bij verbrandingsprocessen. CO2 wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect en de opwarming van de aarde. In 2007 alleen al was CO2 verantwoordelijk voor 88 procent van de broeikasgasuitstoot.

Cyclusstabiliteit

Concepten die batterijen van elektrische voertuigen gebruiken als buffer voor het netwerk. Wanneer dat nodig is, wordt de energie van het elektrische wagenpark teruggeleverd aan het netwerk. Dit kan zinvol zijn voor een doeltreffend beheer van de belasting en de opslag, bijvoorbeeld om schommelingen in hernieuwbare energiebronnen te compenseren. De batterijen van vandaag zijn echter nog niet volledig ontworpen voor dit concept. Het e-voertuig zou ook een duurdere, bidirectionele lader nodig hebben om elektriciteit te kunnen terugleveren. De omzettingsverliezen tijdens de omzetting van gelijkstroom (batterij) naar wisselstroom (netwerk) zouden ook tot een minimum moeten worden beperkt. In eerste instantie is dus een lichte variant denkbaar, die zonder regeneratie functioneert, maar toch al grote voordelen voor het milieu oplevert.

D

DSG-versnellingsbak met dubbele koppeling

Geautomatiseerde versnellingsbak die het mogelijk maakt volledig automatisch te schakelen zonder merkbare onderbreking van de trekkracht door middel van twee deeltransmissies.

Downsizing

Vermindering van de motorcilinderinhoud met gelijktijdige verhoging van het specifiek vermogen of de dichtheid van het koppel, bijvoorbeeld door turbocompressie. Downsizing kan het verbruik en de uitstoot van uitlaatgassen verminderen.

E

Elektrificatie van de aandrijflijn

Opeenvolgende introductie in het gebruik van elektromotoren als een van de alternatieve krachtbronnen van de toekomst. Te beginnen bij de optimalisering van conventionele verbrandingsmotoren door middel van recuperatie (microhybride), gaat de ontwikkeling verder via verschillende hybride systemen (volledige hybride, plug-inhybride) tot de BEV.

Elektrische auto/e-auto/e-voertuig

Een wagen die niet wordt aangedreven door brandstof maar door elektriciteit. Bij nader inzien is de term een overkoepelende benaming voor zowel het batterijvoertuig als het brandstofcelvoertuig, afhankelijk van het respectieve energieopslagsysteem. In het gewone spraakgebruik verwijst ‘elektrische auto’ echter bijna altijd naar het voertuig met batterijvoeding (BEV), dat uitsluitend op elektriciteit rijdt.

G

Geheugeneffect

Capaciteitsverlies bij sommige soorten batterijen die vóór het opladen niet volledig zijn ontladen. Aangenomen wordt dat de batterij de energiebehoefte “onthoudt” en na verloop van tijd alleen de hoeveelheid energie levert die nodig was tijdens de vorige ontladingsprocessen in plaats van de oorspronkelijke hoeveelheid.

Groene stroom

Ook groene elektriciteit, elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen of uit milieuvriendelijke warmtekrachtkoppeling; fysiek niet te onderscheiden van ‘grijze’ elektriciteit.

H

Hybride voertuigen (Hybrid Electric Vehicle)

Hybride Electric Vehicle, voertuigen die ten minste twee aandrijfconcepten combineren, een interne verbrandingsmotor en een elektromotor. De term hybride is meerduidig, aangezien hybride voertuigen kunnen worden ingedeeld volgens de mate van elektrificatie (micro, mild, full en plug-inhybride). In het gewone spraakgebruik verwijst de term hybride voertuig echter meestal naar de volledige hybride.

I

Intermodale vervoersconcepten

Modaliteitsoverschrijdende vervoers- en verkeersconcepten die het mogelijk maken om gemakkelijk over te stappen tussen vliegtuigen, bussen en treinen, elektrische voertuigen, carsharingaanbod en fietsen.

L

Lichtgewichtconstructie

Constructietechnologie die gericht is op maximale gewichtsbesparing. Naast de aandrijving is de lichtgewichtconstructie de meest doeltreffende manier om brandstof te besparen en uitstoot te beperken.

Lithium-ionbatterij

Batterij met zeer hoge energiedichtheid, thermisch stabiel en vrijwel zonder geheugeneffect. Omwille van deze positieve eigenschappen vertrouwt Volkswagen op deze technologie.

M

Microhybride (TDI BlueMotion)

In strikte zin, geen hybride voertuigen, maar slechts verdere ontwikkelingen van de verbrandingsmotor. Microhybriden besparen brandstof door middel van automatische start-stopsystemen of recupereren de energie die wordt opgewekt tijdens het remmen (recuperatie) en voeden deze in de batterij van de wagen, waardoor de dynamo wordt ontlast. Door deze gedeeltelijke elektrificatie kunnen ze echter volgens een ruime definitie tot de hybride voertuigen worden gerekend. Maar een microhybride heeft geen e-motor.

Mildhybride

Voertuigen waarvan de elektrische component slechts een klein deel van het aandrijfconcept uitmaakt. Wel uitgebreidere elektrificatie dan microhybrides, want eigen batterij en e-motor beschikbaar. In tegenstelling tot een volledig hybride maakt een mildhybride echter nog geen zuiver elektrische aandrijving mogelijk; er is alleen een ondersteuning van de verbrandingsmotor. Volkswagen zal daarom inzetten op volledig hybride technologie.

MQB

Modularer Querbaukasten, het productontwikkelings- en productieconcept van Volkswagen voor dwarsgeplaatste motoren en transmissies. Bij dit type installatie staat de krukas van de motor haaks op de rijrichting en dus evenwijdig aan de assen. De meeste voertuigen met voorwielaandrijving zijn tegenwoordig zo gebouwd. Bij de productie worden de modellen samengesteld uit een reeks modules die, afhankelijk van het model, op verschillende wijze worden gecombineerd. Dankzij het modulaire constructieprincipe is er veel ruimte voor het design van voertuigen, bijvoorbeeld door variabele wielbasissen en spoorbreedtes. De nieuw ontwikkelde motorfamilies zijn consequent geoptimaliseerd om de CO2-uitstoot te verlagen. Dankzij een intelligente materiaalmix van nieuw ontwikkeld hogesterktestaal en de modernste ontwerpprincipes kunnen met de modulaire componenten meer comfort en meer veiligheid worden gerealiseerd bij een gelijkblijvend gewicht. Het MQB maakt ook een twintigtal innovaties mogelijk op het gebied van veiligheid, rijhulp en infotainment voor alle modellen, die voorheen voorbehouden waren aan hogere voertuigsegmenten. Door de synergie-effecten kunnen veel kosten worden bespaard bij ontwikkeling en aankoop.

N

Nuluitstootvoertuig

Nuluitstootvoertuig, of ZEV (Zero-Emission-Vehicle), is een voertuig dat tijdens het gebruik geen schadelijke uitlaatgassen uitstoot en voldoet aan de zogenaamde nuluitstootgrenswaarden. Om echter ook in de totale energiebalans als een nuluitstootvoertuig te worden beschouwd, moet de elektrische energie die voor de aandrijving van het voertuig wordt gebruikt, afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen.

P

Peak-Oil

Punt waarop de mondiale maximale olieproductie wordt bereikt en waarna de productie elk jaar afneemt. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) schat dat dit punt in 2020 zal bereikt zijn. Hoe schaarser de olie, hoe duurder benzine en diesel worden. Dit is nog een reden waarom alternatieve aandrijvingstechnologieën nodig zijn.

Plug‐inhybride (TwinDrive BlueMotion)

Plug-In Hybrid Electric Vehicle, voertuig dat een verbrandingsmotor en een elektrische motor combineert. De batterij kan worden opgeladen via een stekker (in tegenstelling tot de full hybrid, waarvan de batterij alleen wordt opgeladen door recuperatie). Plug-inhybrides kunnen beduidend langer in zuiver elektrische modus rijden. Plug-inhybrides leggen kortere afstanden zuiver elektrisch af; voor langere afstanden wordt de verbrandingsmotor ingeschakeld. Ze zijn ideaal voor mensen die zowel in de stad als op langere trajecten reizen.

Post lithium-ionbatterij

Opvolgingstechnologie van de huidige lithium-ionbatterijen. Bijvoorbeeld open systemen, zoals zink-luchtbatterijen, met een aanzienlijk hogere energiedichtheid (> 500 kWh), die op een dag ook elektromobiliteit over lange afstand mogelijk zouden kunnen maken.

R

Recuperatie

Terugwinning van kinetische energie die vrijkomt bij remmen of uitbollen. In elektrische voertuigen gebeurt dit meestal door de aandrijfmotor om te schakelen naar generatorwerking, waarbij de resulterende elektriciteit naar de batterij van het voertuig wordt gevoerd, waar ze wordt opgeslagen voor later gebruik. Om fysische redenen kan slechts een deel van de remenergie worden teruggewonnen.

S

Snelladen met CCS

In tegenstelling tot het standaardladen met wisselstroom (basiskabel of wallbox) is snelladen in speciaal ontworpen CCS-laadstations met gelijkstroom mogelijk binnen 20 - 30 minuten. Op die manier kan momenteel ongeveer 80 procent van de capaciteit worden hersteld. Het Combined Charging System (CCS) is bekrachtigd als internationale norm. Op lange termijn is het draadloos opladen van elektrische voertuigen via inductie ook een optie.

Smart Grid

Intelligent elektriciteitsnetwerk dat gebruik maakt van moderne informatie- en communicatietechnologie, bijvoorbeeld voor de integratie van decentraal opgewekte energie, voor een optimaal beheer van de belasting of voor energiebeheer aan de klantzijde. Het doel is de energievoorziening veilig te stellen op basis van een efficiënte en betrouwbare werking van het systeem.

T

TDI

Bij Volkswagen staat TDI voor dieselvoertuigen met directe injectie en turbodrukvoeding. Kenmerken van de TDI-motoren zijn zuinigheid, lage uitstoot, hoge trekkracht (koppel) en zeer groot vermogen. TDI is een gedeponeerd handelsmerk van Volkswagen AG in vele landen.

TSI

Aanduiding van het motortype voor alle benzinemotoren met enkelvoudige en dubbele turbocompressor en directe injectie in Volkswagenvoertuigen. De term vat verschillende turbo-opladingsvarianten en cilinderinhoud, alsmede cilinderaantallen en -indelingen samen. Met de TSI-technologie is Volkswagen erin geslaagd motoren te ontwikkelen die voordelen bieden door een lager brandstofverbruik en tegelijkertijd indruk maken door hun superieure prestaties.

U

Uitstoot

Uitstoot van stoffen of vormen van energie in het milieu. De belangrijkste emissies van het wegverkeer zijn koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), koolwaterstoffen (HC) en CO2. Bij dieselmotoren komen daar nog partikels (roet, stof) bij. Met moderne filtersystemen worden deze tot een minimum beperkt.

V

Vehicle‐To‐Grid

Concepten die batterijen van elektrische voertuigen gebruiken als buffer voor het netwerk. Wanneer dat nodig is, wordt de energie van het elektrische wagenpark teruggeleverd aan het netwerk. Dit kan zinvol zijn voor een doeltreffend beheer van de belasting en de opslag, bijvoorbeeld om schommelingen in hernieuwbare energiebronnen te compenseren. De batterijen van vandaag zijn echter nog niet volledig ontworpen voor dit concept. Het e-voertuig zou ook een duurdere, bidirectionele lader nodig hebben om elektriciteit te kunnen terugleveren. De omzettingsverliezen tijdens de omzetting van gelijkstroom (batterij) naar wisselstroom (netwerk) zouden ook tot een minimum moeten worden beperkt. In eerste instantie is dus een lichte variant denkbaar, die zonder regeneratie functioneert, maar toch al grote voordelen voor het milieu oplevert.

Verbrandingsmotor

Aandrijftoestel dat haar vermogen opwekt door de in de brandstof gebonden chemische energie om te zetten in warmte en door deze warmte om te zetten in mechanische arbeid. De omzetting in warmte vindt plaats door de verbranding van brandstoffen die meestal uit koolwaterstoffen bestaan.

Volledig hybride

Gekenmerkt door het feit dat ze met beide soorten aandrijving kunnen worden voortbewogen. De verbrandingsmotor en de elektrische motor kunnen gewoonlijk ook samenwerken voor de aandrijving.

W

Waterstof

» Brandstofcelvoertuig

Well‐To‐Tank

» Well-To-Wheel

Well‐To‐Wheel

Het totale energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen van een brandstof ten gevolge van de productie, de levering en het gebruik ervan: in het geval van ruwe olie, vanaf de boorput, via de raffinaderij, het netwerk van tankstations en de tank van het voertuig, tot de brandstof kan dienen als afgewerkte energiedrager in het voertuig. De benadering is verdeeld in twee stappen: het Well-To-Tank-traject beschrijft de brandstoftoevoer, het Tank-To-Wheel-traject het gebruik van de brandstof in het voertuig en de uitstoot tijdens het rijden.